جمهوری جهل و جنون ـ شادی سابجی

0
5

جمهوری جهل و جنون

جمهوری ناله و خون

جمهوری رنگ و ریا

جمهوری ملا و بلا

جمهوری ضحاک و دو مار

جمهوری مغزان و فرار

جمهوری خواب رفته در اوجِ فنون

جمهوری رنجوری گل های خزان خورده به خون

جمهوری بازجوی رویا و امید

جمهوری بیزاری گل های مقاوم در باد

جمهوری قربان کن جان های جوان جای حشم پای جنون

جمهوری ضحاکِ سیه پارچه تاجِ

جمهوری خلقان سیه کرده به روز

جمهوری کوه خوار و دریا خور و دشت خوار و خشک کرده ی رود

آسمان خواری و ابر خواری هم ممکن هست؟

جمهوری کوته قد اگر

دست ابرت برسد

ابر خوری، نوش کنی، فرش کنی

ماه به دستت برسد

قرص کنی، قورت دهی، دود کنی….

تو به کیهان قسم ار رحم کنی…

 

——————————————————–

22 سپتامبر 2015- 31 شهریور 1394- فرانسه

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here