شاید بدونِ بغض باشد

بهاری که در پیش است

شاید ـ

و تو از هجرت بگویی

و دردهایت

و من از دردهایم

درد را بکشم روی دیوار و درهایی

که تو را می‌بینند

مرا دیده‌اند ـ

 

شاید هجوم هجرت

ما را به هم نزدیک کند

شاید بهاری که در پیش است

بدون بغض باشد

زندگی شاید

زیبا باشد

شاید…

…………….

م. روان‌شید

۲۹ نوامبر ۲۰۱۵

آثار مشابه

نظری وجود ندارد

نظر بدهید