پیام انجمن قلم ایران در تبعید به مناسبت روز جهانی زن

0
36

پیام شادباش انجمن قلم ایران در تبعید به مناسبت روزِ جهانی زن

پیشاپیش فرا رسیدن روز جهانی زن را به همۀ زنان جهان شاد باش میگوییم؛ به ویژه به زنان میهنمان که در دشوارترین و تاریکترین بُرهۀ تاریخی سرزمین مان مشعلِ فروزان آینده را دردوزخِ تاریک اندیشان و واپس ماندگانِ جمهوری اسلامی،با گذشتن ازجان، تحملِ شکنجه و زندان و نیزهمۀ نارواییهای تصورناپذیر، برای بهروزی ودیرزیستی همگان در همۀ عرصههای گوناگون زندگی از کارگرفته تاهنر ، ادبیات  وموسیقی و…..افروخته نگهداشته اند.

جهانِ  کنونی ما  ، جهان جور و تبعیض و بی عدالتی و ستمگری است. این بیدادگریها به ویژه بیش از همه بر زنان و کودکان روا داشته می شود، سهم زنان از دستآوردهای سیاسی ، اجتمایی و فرهنگی بسیار ناچیز و اندک است امّا ، زنان در سرتاسر گیتی در حال شکستن مرزهای نابرابری اند  با مبارزه در برابر خشونت جنسی، ایستادگی در برابر پوشش اجباری و ده ها  گونۀ دیگر رویارویی در برابر همۀ شکلهای بیداد و ستم ، جهانِ بیدادگر را به چالش کشیده اند.

ازآن هنگام  که کلارا زتکین هشت مارس را به نامِ روز جهانی زن را به ثبت رساند بیش یک سده میگذرد. در این مدّت ،زنان با مبارزه ای پیگیر در همۀ زمینهها دستآوردهای بسیاری داشته اند امّا،راهی دراز و دشخوار پیش روست و راهپیمایی در این راه ، همدلی و همراهی همۀ انسان های آزاده را در همه بستر های مبارزه طلب میکند.  آرزومندیم که زنان نه چونان تکه ای گوشت ، بل چونان دسته گلی شکوفا جایگاه بایسته و شایستۀ خود رادر این جهان مردانه بیابند ؛ همان گونه که نزار قبانی شاعر گفته بود:

«به دنیای متمدّن پا نخوهیم نهاد مگر آنگاه که زن درمیان ما از یک لایۀ گوشتِ چرب ونرم به صورت یک دسته گل درآید.»

چنین بادا!

انجمن قلم ایران در تبعید

۶ مارس ۲۰۱۷

 

 

.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here