شادباش نوروزی انجمن قلم ایران در تبعید

0
26
شادباش نوروزی انجمن قلم ایران در تبعید
برای فرارسیدنِ نوروز ۱۳۹۶ خورشیدی
 
 
 
صبا به تهنیت پیر می فروش آمد
که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد
 
هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
 
تنور لاله چنان برفروخت باد بهار
که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
 
 
 
دیگر بار سالی را در تبعید سپری کردیم. زمهریر زمستان جای به شکوفایی و تازگی بهاران سپرد. چه بسیار یارانی که با ما بودند و دیگر در میان ما نیستند؛ هم در میهن و هم در تبعید. یادشان مانا و گرامی باد! همچنان که سردی زمستان و دلمردگی اش پایا نیست، امید ما نیز، با طلیعهٔ بهار وُ نوروز باستانی وُ نامی وُ نامیرا در ما تازه به تازه وُ نو به نو می شود.
این همه، ما را وامی دارد که همسو و همگام با مردمان سرزمینمان، با نیرویی فزونتر از پیش بکوشیم تا از دوزخِ خرافه پرستان واپسگرا و آزادی ستیزِ جمهوری جهل و جنون اسلامی، رهایی یابیم.
صدای پای بهار با جوانه های نوروزی پیکارمان درهم می آمیزد و آهنگ شتابان ما را در هماهنگی با خواست همگانی، جانمایهٔ آفرینش وُ پاسداری از آزادی بی حد و حصر اندیشه و بیان در نبرد بی امان با پلشتی و زشتی در همهٔ عرصه ها می کند.
روزهاتان نوروزی و روزگارانتان بهاری باد!
 
انجمن قلم ایران در تبعید
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 
.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here