شعری تازه از حسن حسام

0
1

دیریست گالیا
بره افتاده کاروان *
با : ه . الف . سایه

حسن حسام

«بر من دگر
فسانه دلدادگی مخوان»
توسایه کدام جوجه وهمی
بر شعر تابناک جسارت .
ای شاعر بزرگ!
درچله زمستان
باجامه شبانی
همساز ِ گله گرگانی ؟!
« اما دراین زمانه که در مانده هر کسی
از بهر نان شب »
تو؛
نوحه خوان ِ خون ِ جوانان ِ سربدار
روضه خوان دیوو ددانی ؟
ای شاعر بزرگ !
« این جا به خاک خفته هزار آرزوی پاک
این جا بباد رفته هزارآتش جوان »
وتوبه هیئت درویشان می رقصی
در فصل عاشقی
برشط خون درخشان عاشقان
کز خنجر برهنه ی بیداد
بر خاک خفته اند
ای شاعر بزرگ !
«یاران من به بند…
در هرکنارو گوشه ی این دوزخ سیاه »
پیرانه سرتو اما
شولای ترس بر سر کردی
«شبگیر» گشته ای بتمامی
ای شاعر بزرگ !؟
20/5/2017
پاریس
عنوان وشعرهای داخل گیومه از شعر« دیریست گالیلآ »اثرماندگارهوشنگ ابتهاج (ه.الف سایه ) نقل شده در مجموعه بنام : شبگیر

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here