علی اشرف درویشیان، چریکِ پیرِ فرهنگی درگذشت !

0
73

علی اشرف درویشیان چریکِ پیرِ فرهنگی درگذشت

«من بر سرِ سفرۀ خون نمی نشینم»

علی اشرف درویشیان عضو برجسته ویار دیرینۀ کانون نویسندگان ایران ، جهان ما را ترک کرد و داغ سترگی بر دلِ همۀ ما نهاد.او در زمانِ عمرسرشار از تلاش فرهنگی اش یادگارهای گرانقدری برای ما به جای نهاد، از بیستون و آبشوران گرفته تا ابرِ سیاه چشم وسال های ابری . مجموعۀ بیست جلدی فرهنگ افسانه های ایرانی از کارهای ماندنی اوست.
او زمانی که نویسنگان را به میهمانی بر سر سفرۀ حکومتِ جهل و جنون و جنایت به کیش دعوت کرده بودند گفت : « من سرِ سفرۀ خون نمی نشینم»
همراه و همدم و همگامِ مردم بود و سخنگوی شریِف و ارجمندِ رنج و رزمِ اهل قلم . در مبارزه و رویارویی علیه آزادی کُشی و سانسور قدمی پای پس ننهاد و دراین راه سال های درازی از عمرِ شریف اش را در بند گذراند. یاورِ ستمدیگان و سرکوفتگان بود و برای آنان می نوشت ، از آنان بود و دل در گرو عشق اشان داشت

با تمامی واژگان سرخ و عزیز آزادی خواهی اش همراهیم، تردید نمی کنیم که هماره زنده و نامیراست، تردید نمی کنیم در پی « ابر سیاه هزار چشم» خورشید درخشان خواهد تابید! نامش جاودان و یادِ عزیزش گرامی باد

انجمن قلم ایران در تبعید پنجم آبان۱۳۹۶

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here