پیام شادباش انجمن قلم ایران«در تبعید» به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

0
17

پیام شادباش انجمن قلم ایران در تبعید به مناسبت روزِ جهانی زن

پیشاپیش فرا رسیدن روز جهانی زن را به همۀ زنان جهان شاد باش میگوییم؛ به ویژه به زنان میهنمان که در دشوارترین و تاریکترین بُرهۀ تاریخی سرزمین مان مشعلِ فروزان آینده را دردوزخِ تاریک اندیشان و واپس ماندگانِ جمهوری اسلامی،با گذشتن ازجان، تحملِ شکنجه و زندان و نیزهمۀ ناروایی های تصورناپذیر، برای بهروزی ودیرزیستی همگان در همۀ عرصه های گوناگون زندگی از کارگرفته تا هنر ، ادبیات  وموسیقی و…..افروخته و فروزان نگهداشته اند.

جهانِ  کنونی ما  ، جهان جور و تبعیض و بی عدالتی و ستمگری است. این بیدادگری ها به ویژه بیش از همه بر زنان و کودکان روا داشته می شود، سهم زنان از دستآوردهای سیاسی ، اجتمایی و فرهنگی بسیار ناچیز و اندک است امّا ، زنان در سرتاسر گیتی در حال شکستن مرزهای نابرابری اند  با مبارزه در برابر خشونت جنسی، ایستادگی در برابر پوشش اجباری و ده ها  گونۀ دیگر رویارویی در برابر همۀ شکل های بیداد و ستم ، جهانِ بیدادگر را به چالش کشیده اند.

ازآن هنگام  که کلارا زتکین هشت مارس را به نامِ روز جهانی زن را به ثبت رساند بیش یک سده می گذرد. در این مدّت، زنان با مبارزه ای پیگیر در همۀ زمینه ها دستآوردهای بسیاری داشته اند امّا،راهی دراز و دشوار پیش روست و راهپیمایی در این راه ، همدلی و همراهی همۀ انسان های آزاده را در همه بستر های مبارزه طلب می کند.  آرزومندیم که زنان نه چونان تکه ای گوشت ، بل چونان دسته گلی شکوفا جایگاه بایسته و شایستۀ خود رادر این جهان مردانه بیابند ؛ همان گونه که نزار قبانی شاعربزرگ گفته بود:

«به دنیای متمدّن پا نخوهیم نهاد مگر آنگاه که زن درمیان ما از یک لایۀ گوشتِ چرب و نرم به صورت یک دسته گل درآید.»

چنین بادا!

انجمن قلم ایران در تبعید

۶مارس ۲۰۱۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here