پیام شادباش نوروزی انجمن قلم ایران«در تبعید» به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸خورشیدی

0
15

پیام شاد باش نوروزی انجمن قلم ایران «در تبعید» به مناسبت آغاز سال خورشیدی ۱۳۹۸

 

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

که موسم طرب وعیش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای

درخت سبز شد و مرغ  در خروش آمد

تنور باده چنان برفروخت باد بهار

که غنچه غرقِ عرق گشت و گل به جوش آمد

 

زیستن، نیازمند تنفس هوای پاک و تازه است. زندگی تنها در فراگرد سازندۀ انسانی خود معنا می یابد و شکوفا می شود. تلاش انسان برای بهتر زیستن، تلاش برای آزاد بودن و اختیار داشتن است. جمهوری جهل و جنون اسلامی، این حقیقت را برنمی تابد و به آن گردن نمی نهد. این رژیم در ۴۰ سالِ گذشته، همواره روزگار را برکام مردم جامعه ما تلخ کرده است و در کنار تحمیل فقر،  بیماری و به تنگنا بردن همۀ شرایط هستی، در کنار تحمیل حجاب اجباری، سرکوب هر نشانه ای از شادی و سرور،  سرک کشیدن به حریم خانه و زندگی مردم و آزار پیوسته آنان، زبان مردم را نیز مدام بسته و سد راه بیان حقایق زندگی و اعتراض به سرکوب خواست های برحق همگانی بوده است.

در طول این سال ها، کم نبوده اند نشریه ها و کتاب های توقیف شده، بستن نهادهای مدافع آزادی، فشار همه جانبه بر هرگونه دادخواهی و تشکل و نهاد مدافع حقوق همگانی، سرکوب مبارزات برابری خواهی زنان، سرکوب حق خواهی مردم کار و زحمت، زندانی کردن و آدم ربائی اهل قلم و توطئه برای کشتار دسته جمعی آنان، کشتن انسان هائی که زبانشان گویای درد و رنج و صدای در گلومانده مردم بوده است،  ربودن و خفه کردن و کشتن نویسندگان تلاشگر در کانون نویسندگان ایران و نیز، کشتن نویسندگان و هنرمندان مدافع آزادی اندیشه و بیان و حتی زندانی کردن و خانه نشین کردن وکیلان مدافع نویسندگان و آزادیخواهان.

مردمان سرزمین ما در این چهل سال، همۀ بلاهای به دست آمده از تبه کاری این رژیم نابهنگامِ شادی بر و عزاپرور را از سر گذرانده اند، و با وجود انبوهی سرکوب و زندان و کشتار، اما هرگز از پای ننشسته و دست از دادخواهی اشان برنداشته اند. در آستانۀ بهار و در آغاز فصل نوزایی طبیعت، امسال نیز شاهدیم که با ابتکار شادی پیمایی در هر گوشه و کنار این سرزمین بلادیده و فقرزده  ممنوعیت های این حکومت تاریک اندیش را به چالش کشیده اند. اعتراض و مبارزۀ مردم جامعه ما در این همه سال ها، نشان داده است که این رژیم آزادی کُش و نامردمی را نمی خواهند و در مقابل همۀ سیاست های تباه کننده آن،  در برابر همه دزدی ها و چپاولگری ها  وسرکوب ها و محروم سازی ها و آدم کشی هایش، با هست و نیست خود ایستاده اند.

اینک در آستانه سال نو خورشیدی، در درگاه بهار و در  آستانۀ روز نو، حرکت برای بنای دنیای آزاد و سرزمین شکوفائی که نیروی انسان بتواند در آن به رؤیای جهانی نو و آزاد تحقق بخشد، نوید تازه ای ست. مردم ایران در پی آنند که نقطه پایانی بر این ستم و آزادی کُشی ۴۰ ساله بگذارند و جامعه را از شر این جنایت پیشه گان برآمده از ژرفای تاریکی و تباهی برهانند.

انجمن قلم ایران «در تبعید» بنا بر منشور خود می کوشد تا در دفاع بی قید و شرط از« آزادی اندیشه و بیان بی حد وحصر و استثنا»، صدای مردم را در مقابل بیدادگری های این رژیم  به گوش همۀ جهانیان برساند و در دفاع از حقانیت این مبارزه، یار و همراه  همۀ کوشندگان راه آزادای و کرامت انسان باشد .

انجمن قلم ایران «در تبعید» در برابر همه جان های آزاد که در طول این سال ها در دفاع از شرف انسانی و گویائی رنج ها، هستی خود را داده اند سر فرود می آورد و یاد همه آنان را در طلیعۀ بهار و آغاز سال نو زنده می دارد.

بهار آزادی در پیش روست، نورزتان خجسته باد و پیروز!

انجمن قلم ایران«در تبعید»

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here