بیانیۀ انجمن قلم ایران«در تبعید» به مناسبت درگذشت عیدی نعمتی

0
39

 

 

 

 

 

 

پیام انجمن قلم ایران «در تبعید»به مناسبت درگذشت عیدی نعمتی

 

روزی

چمدانِ خاطره ها وُ

سفرنامۀ ما را

کسی از اهالی صبح

پیدا می کند!

باز این تبعید بی پیر شاعری دردآشنا و دلبسته به آزادی و باورمند به رهایی انسان را ،از ما گرفت. عیدی نعمتی هموند انجمن قلم ایران«در تبعید» روز جمعه هفدهم خرداد –هفتم یونی- پس از ناوردی طولانی با بیماری جانکاهی که به جان لطیف اش چنگ انداخته بود، جهان ما را وانهاد و تنها در غربت تبعید رهایمان کرد و رفت.شاعر احساس های لطیف و دلبستگی های رنجدیدگان آنگونه که زیسته بود، می سرود و آنگونه بود که می نمود. صمیمیت بی همتای واژه واژۀ شعرهایش نشان از همین صمیمیت به قول خوش غارت شده داشت.

عیدی جان!

یاد عزیزت همواره با ما و درما جاودانه خواهد ماند. بر این باوریم که این تبعید، این در به دری در جای جای این جهان دیری نخواهد پایید و ما باید به جغرافیای مألوف خود بازگردیم. به روایت خودت :

ما برمی گردیم

یادمان رفته

گل ها را آب بدهیم

و چنین است که شاعران دوستدارمردمان تاریخ زاده شدن دارند اما، تاریخ درگذشت ندارند.  یاد تو وشعرهای تو در خاطرۀ ما مانا ماندگار خواهد ماند.

انجمن قلم ایران «در تبعید» یاد و خاطره آن عزیز را گرامی می دارد و در غم اندوه همسر،فرزندان و وابستگان عیدی نعمتی خود را شریک می داند.

انجمن قلم ایران «در تبعید» نوزدهم خرداد۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here