چشم های پیر/ منوچهر دوستی

0
35

چشم‌های پیر / منوچهر دوستی

منوچهر دوستی

 

چشم های پیر

آن دست رفت
این دست هم می رود.
این چشم ها اما
به نظاره نشسته اند!

آن گوش رفت
این گوشه هم می رود!

و چشم های پیر
در دیر عادت خویش
در خرافه دشتی
خواهند نشست
خواهند گریست!

و درد
بر مدار کهن
همچنان خواهد چرخید.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here