یاد بعضی نفرات روشنم می دارد. «نیما»: یادی از شهروز رشید شاعر و نویسنده و عضو انجمن قلم ایران «در تبعید»

0
25

 

 

 

 

یاد بعضی نفرات

یاد بعضی نفرات
روشنم می دارد.

قوتم می بخشد
راه می اندازد،
و اجاق ِکهن ِسردِ سرایم
گرم می آید از گرمی ِعالی دم شان.

نام بعضی نفرات
رزق روحم شده است.
وقت هر دل تنگی
سوی شان دارم دست
جراتم می بخشد
روشنم می دارد.

               «نیما یوشیج»

 

با اندوه بسیار سالی از درگذشت شهروز رشید شاعر تبعیدی، پژوهشگرادبی، مترجم و نیز یار و همراه عزیزمان در انجمن قلم ایران«در تبعید» گذشت. همکار و همراهی صمیمی، نوجو و نوآور که کمبودش را در کنارمان به جان احساس می کنیم. اندوه از دست رفتن اش همواره با ماست. او چونان درختی تنومند و بارآور بود که تازه داشت به ثمر می نشست. کارهای بسیاری پیش رو داشت که تیغ مرگ امان اش نداد و از به انجام رساندن آنها بازش داشت.

انجمن قلم ایران«درتبعید»همچنان سوگوار از دست رفتن اوست و جای خالی اش میان ما احساس می شود. براین باوریم که باید با تمام توش وتوان خود در جهت دفاعِ پی گیر از آزادی اندیشه و بیان بی حد و حصر و استثناء، به یکسان برای همگان که او نیز یکی از همکاران و همراهان عزیزمان در این راه سخت و دشوار بود ، گامی پای پس ننهیم. یادش گرامی و مانا و در ما و هماره با ماست. چنین بادا!

انجمن قلم ایران «در تبعید»

۲۶ ژانویه ۲۰۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here