شعر تلخ/ حسن حسام

0
6

حسن حسام
شعر تلخ

همیشه ساعت ِ تحویل ِ سال
غمگین است
هر سال هم
هماره چنین است
در شادی ِ شکفته ی کاذب
غمگین و وازده می گردم
و مثل احمق ها می خندم
**
در شادی ِ شکفته ی کاذب
چون لحظه های بیهدگی
پوک می شوم
و فکر می کنم
به تمام ِ پرنده ها
به آسمان ِ سربی ِ سنگین
و ابرها
و فکر می کنم
به بنفشه
کز ره نیامده می میرد
و فکر می کنم
به « جان ِ جهان »
انسان
و قتلعام رؤیایش
**
در شادی ِ شکفته ی کاذب
آه…
مثل ِ نگاه ِ ماهی قرمز
به تُنگ ِ تَنگ
ملول و مضطربم
***
همیشه ساعت ِ تحویل ِ سال
غمگین است
هر سال هم
هماره چنین است
چه در ولایت ِ بی باغبان ِ گرگ زده
چه در سماجت ِ تبعید ،
دردیار ِ غریب

حسن حسام
۲۷/اسفند/۱۳۸۳
پاریس

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here