دو شعر از ابراهیم حیدری

0
33

1-من کمونیستم

 

بە چیرگی افکار سیاهشان

سالیانیست

از اعماق قرون از درون سدەها

بر قامت بی روح این چوبە و دار

وین طناب و شمشیر خون آلود

کورترین و پست ترین

افکارهای ، ذهنهای انجمادشان را

کە ابلهانە، می انگارند!!!

چنین بە مسند بمانند

بە کشتن فرزندان آزادی

میدانهای خون را بپا کردەاند

بە چوبهای دار آذین بستەاند، شهرها را …

 

         ***

 

بە برآمدن آفتابی

از این لایەهای شب اندود و تحجر هزار سالە

بە چە ریسمانی بە چنگ برآمدەاید!

فرسودە …

مگر ، ابلهانە سودا و هوسهایتان

کە، اوج تفکر و ذهن خلاق بنیاد خدایانتان

چنین …

جهان را قدرتی و کتابی بس است …!

 

         ***

 

هان …بنگرید اینجا منم، چو دریا

بە طوفان خشم بر خدایانتان

چون پرولتاریا…

بر افراشتەام، پرچمی سرخ بە دست

بر شما وخفاشان شب پرست.

اینجا منم

بر افراشتە پرچمی سرخ

بە دستهای پولادینم

و رقصندە در نوای، سوسیالیسم.

اینجا منم

هان منم

اینک منم

صاعقەام بە کاختان

بە جهل و خرافە و زرو زور و خدایانتان.

 

         ***

 

نی از تهی

ونی ز اعماق افکار سیاە …

کە از کمون، از اکتبر، از نوروز خونین

برای بهترین جهان

ز پاریس، ز روسیە،  ز کردستان

با پیشمرگ، با بلشویک، با کارگران …آمدەام.

         ***

 

بنگرید، میشناسید مرا ؟

کودکان، زنان، کارگران.

گل، کوە، درخت

ابر، باد، باران

حیوان، ماهی، پرندگان.

میشناسند مرا

من، انفجار بیگ بنگ جهان طبقاتیم.

تمام عشق هستیم

من کمونیستم.

[divider]

 

2- شب در باران

 

باران، میبارد

تند و، تند و، هرچە تندتر

ایستادە من

در پنجرە، خیرە بە باران

برق میزند، چون

هرچە نورانی، تشبیە بە او

و دنیا روشن از او

میغرد، چون هرچە

غضب و فریاد، تشبیە بە او

و خاموش جهان ز او

عابران، همە سر بزیر دارند

تند و تند و هرچە تندتر میروند …

چون اشباحی، جنبان در زیر نور.

شب …

گاە چو روز

گاە چو خود

میبارد باران هنوز تند

سخن میگوید

با خود، با برگ درختان، با رود، با دریا …

با شیشەی پنچرەی اتاقم

با هر یک بە گونەای …

در زیر نور

در گودالی کوچک

میرقصد باران، در آب با موج

دستهایم را، از پنجرە بیرون میبرم

آنی پر میشود

چە سال پر برکتی

چە زیبا، تا به حال زیبایی چنین ندیدەام، در شب

ولی افسوس کە در خوابند، یا آشوب

تنبلی، بیهودگی، خستگی …

و هریک را بە نوایی در تن خزیدە

و خوابی سنگین بردە با خود …

چە زیبا

چە زیبا

چە زیبا

دیدم در شب

کە هیچ ندیدەام، چنین زیبا …

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here