ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻣﺎدرﯼ

0
14

 سازمان یونسکو، روز بیست و یکم فوریه را روز حمایت از زبان مادری نام‌ گذاری کرده است. به باور سازمان یونسکو، باید تلاش کرد تا با توجه به نقش زبان در شکل‌ گیری شخصیت فردی و هویت فرهنگی، فرهنگ کشوری و فرهنگ جهانی را شکوفا تر کرد.

زبان، بازتاب‌ دهنده فرهنگ مردمی است که به آن زبان سخن می ‌گویند و جهان آنان را تشریح می ‌کند. زبان پدیده‌ ای است که چونان موجودی جاندار با مردمی که به آن زبان سخن می ‌گویند، زندگی می‌ کند و حتا گاهی می ‌میرد.

زبان مادری، همانگونه که از نامش پیداست، زبانی ست که کودک از مادر خویش برای نخستین بار مى‌ شنود و آنرا می آموزد.

بنا بر برآورد یونسکو، از حدود ۶ هزار زبانی که در جهان شناخته شده است، بیش از سه هزار زبان در حال نابودی هستند. این زبان ‌ها هم اکنون نیز، از سوی گروه ‌های بسیار کوچکی به کار برده می ‌شوند و بخت چندانی برای بقا ندارند.

اﻗﺪام سازمان یونسکو برای پشتیبانی از ﺣﻘﻮق ﻓرهنگی ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و نیز، ﺑﺮاﯼ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ چنان ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ بوده اﺳﺖ، تا مردم تمام جهان بتوانند با تکیه بر آن ها، با آسانی بیشتری به اﻣﺮ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش بپردازند. در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ، فراوان هستند ﮐﺸﻮرهای ﭼﻨﺪ زبانی ﮐﻪ در ﺁن ها، تنها ﻳﮑﯽ از زﺑﺎن های راﻳﺞ، رﺳﻤﻴﺖ دارد و ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻳﮕﺮ زﺑﺎن های مرسوم ممنوع است.  ایران، از جمله این کشورهاست.

واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺮدم هر ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدرﯼ، اﻣﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮﯼ را ﺁﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ های زﺑﺎن ماردی، امکان رشد بیشتری را برای همبستگی انسانی به وجود خواهد آورد.

حکومت هایی ﮐﻪ زبان مادری را ممنوع می کنند؛ نه ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮ ﺁﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و گسترش ﻓرهنگ آن مردم را با دشواری روبرو می کنند، ﺑﻠﮑﻪ، در ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﻓﺮودﺳﺘﯽ و ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺁﻧﺎن نیز، سهیم هستند و مسئولیت مستقیم دارند.

در پشتیبانی از همین ﺣﻘﻮق طبیعی و مسلم ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺮدمان ﺑﺴﻴﺎرﯼ در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻩ و ﺁزادﯼ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از زﺑﺎن ﻣﺎدرﯼ، از دﺳﺖ دادﻩ اﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﮐﺸﻮرهای در حال توسعه و در کشورهای دیکتاتوری و آخوند زده ای ﻣﺎﻧﻨﺪ حکومت اﺳﻼﻣﯽ ایران، ﺧﻮد ابزاری ست برای ﺳﻠﻄﻪ و گسترش خرافه و رواج یکی از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ های ﺁﻣﻮزﺷﯽ از سوی ﻳﮑﯽ از مستبدترین ﺣﮑﻮﻣﺖ های ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن.

انجمن قلم اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ، از ﺣﻖ ﺁﺷﮑﺎر ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از زﺑﺎن ﻣﺎدرﯼ در اﻣﺮ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش و رﺳﺎﻧﻪ های همگانی پشتیبانی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮﺷﺎﺳﺖ.

انجمن قلم اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ، از همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی انتظار دارد که در راستای کوشش هایشان برای آزادی همه زندانیان سیاسی، لغو سانسور و اعدام، در جهت آزادی آنانی نیز، که به خاطر فعالیت برای آزادی زبان مادری، در روزهای اخیر در شهرهای آذری نشین ایران، دستگیر شده اند، و به علاوه در مناطق کردنشین، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و…، که همواره برای آزادی زبان مادری مبارزه کرده و می کنند، از تمام امکان های خود استفاده کنند و گام های عملی در این راه بردارند.

انجمن قلم اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ
بیست و یکم فوریه 2014

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here