اطلاعیه انجمن قلم ایران (در تبعید)

0
6

arm

در یک میزگرد رادیو مانی به تاریخ 27 آپریل 2014، یکی از شرکت کنندگان درآن گفت وگو ، به یکی از برجسته ترین چهره های ادبی – فرهنگی معاصر و هموند بنیان گذار کانون نویسندگان (تهران 1347) و کانون نویسندگان ایران در تبعید (1361 پاریس) نسبتی روا داشته است که هیئت دبیران انجمن قلم از آن دوری می جوید. هم چنین بر خلاف ادعا در میزگرد رادیویی، زنده یاد سعید سلطانپور، عضو هیات دبیران کانون نویسندگان وقت، در جلسه با خمینی حضور نداشت.

کارنامۀ درخشان آقای نعمت آزرم به عنوان شاعر در مبارزۀ فرهنگی با رژیم های شاه و شیخ آشکار و ثبت شده است و نیازی به بازگویی نیست: زندان های رژیم سابق وهجوم پاسداران برای دستگیری ایشان به جرم انتشار مجموعه شعر (گلخشم) – تابستان 1360- و مصادرۀ خانه و هستی و نیستی شاعر در حکومت دینی و گریز ناگزیرش به خارج از کشور در شمار دانسته های عمومی از نسل کشی فرهنگی جمهوری اسلامی ست و انگِ «پیوستگی» آقای آزرم «به سران جمهوری اسلامی» در سی و پنج سال پیش کار درستی نیست… و از آن جا که این نوع انگ زدن ها، متاسفانه از زبان یکی از دبیران انجمن قلم ایران در تبعید (آقای آبتین آینه) رانده شده است – اگر چند از موضع شخصی بوده و خود گوینده مسئولیت آن را دارد – وظیفۀ خود می دانیم که در راستای احترام به حقیقت و با درک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و تاریخی، این موضع را  به گونه ای روشن و شفاف نادرست بدانیم.

 

هیات دبیران انجمن قلم ایران در تبعید
14 ماه مه 2014

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here