الغای عضویت آبتین آینه در هیئت دبیران انجمن

0
17

armآقای جان رالستون سائول گرامی، رئیس پن بین الملل!

ناگزیریم به اطلاع شما برسانیم که پس از برگزاری چندین جلسه اضطراری در انجمن قلم ایران در تبعید، عضویت آقای آبتین آینه، یکی از هموندان گروه دبیران از امروز، 26 ماه مه 2014 تا برگزاری نشست همگانی آینده این انجمن، ملغا اعلام می شود. همچنین عضویت ایشان در این انجمن نیز، تا برگزاری نشست همگانی انجمن قلم ایران در تبعید که تصمیم نهایی را در بارۀ ایشان خواهد گرفت، به حالت تعلیق درآمده است. از امروز، ایشان هیچگونه مسئولیتی، در انجمن قلم ایران در تبعید و نیز، در گروه دبیران این انجمن، ندارد.
مبناهای تصمیم اکثریت دبیران انجمن قلم ایران، نخست، رفتارهای غیر اخلاقی و مغایر اساسنامه ای ایشان بوده است و نیز، تکرار اتهام هایی که به دیگران بسته است.
از آنجایی که آقای آینه در کنار مسئله های یاد شده، تا کنون به تقریب از همۀ وظیفه هایی که مسئولیت های آنها را در گروه دبیران به عهده داشته، سر باز زده است، ما ناگزیر به اتخاذِ این تصمیم نهایی بودیم که اینک به آگاهی شما می رسد.

با ارادت و دوستی،
دبیران انجمن قلم ایران در تبعید
بهرام رحمانی
ناصر پیمان
فریار اسدیان.
26 ماه مه 2014

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here