داد و بی داد/ حسن حسام

0
37

همآوازی با تلخنامه های رضاشهابی و رسول بداقی *
حسن حسام

hasan-hesamگمان مدار
ای یار
فریاد دادخواهان
در سرزمین ِ زندا نی
بر داد می نشیند !
فریاد
داد
داد
داد تورا
ا ین جا ؛
با دار و تیر ومحبس و توهین
و خنجری به کین
خاموش می کنند

*
این حکمِ حاکمیت «آیات» است :
نماز خواندن در محراب ؛
بر فرش خون و غارت
و سر بریدن ِ دانایی

بی داد را
تو
دادی
ای یار
این خفته را
تو فریادی
درا ین جهنم ِ بی داد
نماد ِ سفره نانی تو
و شعر ِ آزادی
تو بی شمارانی
ای یا ر
یار
یار
شها ب کارگرا نی
به گاه ِ «نه» گفتن
رسول رنجبرا نی
برای دا نایی
معمار این جها نی
می دانی
ای یا ر
یا ر
یا ر

18ژوئن 2014

[divider]

* نامه رضا شهابی به دادستان تهران
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=60672

پرسش های یک معلم از رئیس جمهور
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=60635

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here