پنج شنبه, شهریور ۲, ۱۳۹۶
اخبار تازه:

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۵

چند شعراز: ابراهیم احمدنیا(شاعرکرد) ـ ترجمه:خالد بایزیدی(دلیر)

۱- اگرنصف خدا قدرت می داشتم شب هنگام ازهرچه تفنگ است گیتارمی ساختم ۲- روزی اینقدر! کوچک خواهم شد تفنگ ام را شاخه ی سایه ام می نمایم ۳- گلوله ای را به سقف آسمان شلیک کردم آسمان هزاران ! تگرگ را برسرم باراند ۴- گلوله ای زیربرف شلیک شد ... بیشتر بخوانید