یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
اخبار تازه:

بایگانی روزانه: مهر ۳, ۱۳۹۶

گزارش هشتادوسومین گردهمایی انجمن جهانی قلم pen

گزارش هشتاد و سومین گرد همایی انجمن جهانی قلم  از لووف اکراین 18تا22سپتامبر2017 دوشنبه 18 سپتامبر امسال با  حضور من و سیاوش میرزاده و ناصر پیمان به عنوان نمایندگان انجمن قلم ایران در تبعید وهمبازی (شرکت) بیش از نود کشور هموند  پن  و با بخش شدن به چهارکمیته ( نویسندگان ... بیشتر بخوانید