هیات دبیران انجمن قلم ایران (درتبعید)

نشست همگانی انجمن قلم ایران در تبعید در تاریخ ۲۰ آگوست۲۰۲۳  در شبکهٔ زوم برگزار گردید و در این نشست پس از رأی گیری برای گزینش دبیران انجمن آقایان سیاگزار برلیان، علی کامرانی، مجید میرزایی و سیاوش میرزاده برای مدت دو سال به عنوان هیئت دبیران جدید انتخاب شدند.

۱- سیاگزار برلیان

siagzar.berelian@gmeil.com

۲- مجید میرزایی

majidmirzaei@gmeil.com

۳- علی کامرانی

ali-kamrani@t-online.de

۴- سیاوش میرزاده

siawooshan@gmail.com