اساسنامه انجمن قلم ایران (درتبعید)

 

 

 

 

 

 

                                      درخواست عضویت در انجمن قلم ایران«در تبعید»

                               (درخواست را با خط حوانا، هم به فارسی و هم به لاتین پُر کنید)

نام و نام خانوادگی:                                                                              : Name & Fam .Nam

تاریخ تولّد«ایرانی»:                                                                                        :Date of birth :

محل تولّد« شهر و کشور»:                                                                               :Place of birth :

ملیت:                                                                                                          Nat:ionality

زبان مادری:

سایر زبان هایی که به آن تسلط دارید:

آدرس ،شمارۀ تلفن، آدرس ایمیل

——————————————————————————————————

نام وامضاء معّرفان« ترجیحن از اعضاء انجمن»:

۱)……………………………………..

۲)……………………………………..

۳)………………………………………

شرخ مختصر سابقۀ ادبی و قلمی همراه با فهرست آثار چاپ شده( با ذکر تاریخ و محل چاپ)

امضاء به معنای آگاهی از مفاد منشور انجمن جهانی قلم و اساسنامه انجمن قلم ایران«در تبعید»و پذیرش آنهاست.

امضاء درخواست کننده:

نسخۀ امضاء شدۀ منشور و اساسنامه و نیز چند نمونه از اثرهای چاپ شده را به همراه در خواست به آدرس انجمن قلم ایران «در تبعید» فرستاده شوند. تقاضای عضویت در نخستین نشست هیئت دبیران بررسی خواهد شد و نتیجه به اطلاع در خواست کننده خواهد رسید.

 

اساسنامه

اساسنامه‌ی انجمن قلم ایران که در نشست مجمع عمومی در لندن در تاریخ سی و یکم اوت ١٩٩٧ به تصویب رسید.

موجودیت انجمن قلم ایران در تبعید به عنوان مرکزی از انجمن جهانی قلم در شصت و یکمین کنگره‌ی جهانی قلم (پراگ، نوامبر سال ١٩٩۴) به تصویب رسید، و نخستین انتخابات هیئت دبیران در آوریل ١٩٩۶ انجام گرفت. پیش‌نویس این اساسنامه در نخستین گردهمایی مجمع عمومی انجمن قلم ایران در تبعید که در فاصله ٣٠ اوت تا ١ سپتامبر ١٩٩٧ در لندن مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید:
١- انجمن قلم ایران در تبعید بخشی از انجمن جهانی قلم (Pen International) P.E.N است و بر پایه هموندان آن باید الزامات منشور انجمن جهانی قلم را پذیرا باشند.
٢- انجمن قلم ایران در تبعید، کانونی است که در آن نویسندگان ایرانی یا فارسی زبان می‌توانند پیوندها و آشنایی‌های خود را با نویسندگان دیگر کشورها در سطح بین‌المللی بیشتر کنند تا موجبات شناسایی متقابل آثار ایشان در نزد یکدیگر فراهم شود.
٣-واژه‌ی “تبعید” در عنوان “انجمن قلم ایران در تبعید” برابر ضرورت های عضویت در انجمن قلم جهانی به کار رفته است. انجمن قلم ایران «در تبعید» با پسوند تبعید تعریف می شود، زیرا بنیانگذارانش نه مهاجران اهل قلم و نه قلم زنانی بوده اند که به ایران رفت و آمد می کنند .تبعید هویت و ویژگی این انجمن است. انجمن قلم ایران در تبعید به اعتبار این که در تبعید است، نمی تواند نویسندگانی را که به ایران رفت و آمد دارند، به عنوان عضو بپذیرد.

۴- انجمن قلم ایران در تبعید نماینده‌ی هموندان این انجمن است و به هیچ گونه نمی‌تواند نماینده‌ی همه‌ی نویسندگان ایران باشد. اما خود را متعهد به کمک برای تحقق حقوق نویسندگان درزمینه‌ی آزادی بیان و نشر در سراسر جهان می‌داند و به ویژه از تشکیلات نویسندگان درون‌بوم ایران پشتیبانی می‌کند.
۵- نام و آرم انجمن قلم ایران در تبعید تنها در چهارچوب و بر بنیاد اصل ٣ تغییر پذیر خواهد بود.
۶- انجمن قلم ایران در تبعید خواهد کوشید از راه‌های گوناگون به تنهایی یا با همکاری دیگر انجمن‌های قلم و نهادهای مشابه درهمه کشورها برنامه‌هایی در میان ایرانیان خارج از کشور یا در سطحی بین‌المللی، برای شناساندن فرهنگ و ادبیات ایران و در اعتراض به سانسور در ایران و کشورهای دیگر تر تیب دهد. تلاش برای انتشار نشریه‌ای که بتواند محور تبادل نظر در این زمینه نیز باشد از جمله این فعالیت‌ها خواهد بود.
٧- نشانی و آدرس پستی و حساب بانکی انجمن قلم ایران در تبعید در لندن خواهد بود ولی برای تسهل کارهای روزمره در سایر نقاطی که کارداران انجمن ساکن هستند در مدت مسئولیت خود می‌توانند آدرس و حساب بانکی موقت به نام انجمن دایر کنند.
٨-انجمن قلم ایران در تبعید در کنگره جهانی و کمیته‌ی اجرایی انجمن قلم، دو نماینده خواهد داشت که باید حداقل یک تن از آنان هموند هیئت دبیران باشد. این دو نماینده منویات انجمن قلم ایران در تبعید را بازتاب خواهند کرد.
٩- اداره‌ی امور انجمن بر عهده‌ی هیئت کارداران است(به مواد ٢٨ تا ۴۶ مراجعه کنید).

شرایط عضویت
١٠-داشتن آثار چاپ شده، به عنوان شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر یا مترجم متون ادبی
١١- قبول مفاد منشور انجمن جهانی قلم
١٢- قبول مفاد اساسنامه‌ی انجمن قلم ایران در تبعید
١٣- پرداخت حق عضویت سالیانه که مقدار آن را هیئت کارداران تعیین خواهد کرد.
١۴- هر تقاضای عضویت باید پس از رسیدگی به تصویب هیئت کارداران برسد. هیئت کارداران تنها در مقابل مجمع عمومی ملزم به ذکر دلایل رد یا قبول درخواست عضویت متقاضیان است.
١۵- برای هموندان کارت عضویتی با داشتن تاریخ اعتبار صادر خواهد شد
١۶-انجمن می‌تواند در شرایطی ویژه نویسندگان سایر کشورها و نویسندگان غیر عضو را به عنوان عضو افتخاری بپذیرد.
١٧- انجمن می‌تواند ترتیبات لازم را برای نام‌نویسی اعضاء همبسته در نظر بگیرد. اعضاء همبسته، دوستداران انجمن و حامیان فعالیتها و اهداف آن‌اند. این اعضاء می‌توانند در قبال حمایت و کمک‌هایی که می‌کنند، خبرنامه و سایر نشریات انجمن را دریافت کنند و ممکن است به آنان اجازه داده شود بی آن که حق رای داشته باشند در نشست‌های داخلی و فرهنگی انجمن شرکت کنند.

تعلیق، اخراج و اختتام عضویت

١٨- چنانچه اعمال هموندی مغایر با مفاد منشور انجمن جهانی قلم و یا اساسنامه انجمن قلم ایران در تبعید باشد و به نحوی به اعتبار انجمن قلم ایران در تبعید لطمه بزند، هیئت کارداران به این هموند کتباً تذکر خواهد داد و هموند خاطی نیز موظف است کتباً متعهد شود که در آینده از اعمال مغایر با مصالح انجمن یا اساسنامه‌ی آن و منشور جهانی پرهیز خواهد کرد. در صورت تکراراین تخطی، عضویت او به مدت دو سال معلق خواهد شد.
١٩- هیئت کارداران باید برای تعلیق عضویت هر هموند، دلایل کافی در نشست بعدی مجمع عمومی ارائه دهد. هموند معلق شده می‌تواند خود در مجمع عمومی حاضر شود و با داشتن حق رأی از خود دفاع کند تصمیم نهایی در باره‌ی ادامه یا لغو تعلیق یا اخراج هر هموند در مجمع عمومی گرفته خواهد شد.
۲۰ـ تقاضای عضویت هموند اخراج شده را هیئت کارداران بعدی می‌تواند بررسی کند.
۲۱ـ هر هموندی می‌تواند در هر زمان به عضویت خود پایان دهد. امکان پیوستن مجدد به انجمن وجود دارد. اما این پیوستن خود به خود و بدون تقاضای مجدد و طی مراحل مواد (۱۰ تا ۱۹) میسر نخواهد شد.
۲۲ـ هموندان باید همواره آخرین نشانی خود را برای تماس در اختیار انجمن بگذارند و انجمن را از تغییر نشانی خود هر چه زودتر آگاه کنند.

هیئت کارداران: نحوه‌ی انتخاب و محدوده‌ی وظایف و اختیارات

۲۳ـ علیرغم مشکل پراکندگی جغرافیایی اعضاء در سراسر جهان، انجمن تلاش خواهد کرد امکان انتخاب کارداران در یک مجمع عمومی را فراهم آورد. اما در صورتی که چنین ترتیبی عملی نباشد یا خارج از امکانات مالی انجمن باشد، انتخاب کارداران از طریق پست انجام خواهد شد.

٢۴- برای اجتناب از انتخابات پستی و عملی شدن برگزاری مجمع عمومی انجمن تلاش خواهد کرد ساختار فدرال (Confederation) پیدا کند تا به جای شرکت همه‌ی هموندان در مجمع عمومی، هموندان هر ناحیه یا منطقه بتوانند نمایندگانی به مجمع عمومی بفرستند. البته هر هموندی که بخواهد می‌تواند خود شخصاً در مجمع عمومی حضور یابد.
٢۵-رأی کسی که به نمایندگی از طرف هموندان یک منطقه در مجمع عمومی حضور می‌یابد مساوی است با شمار ه آراء همه‌ی هموندان آن منطقه یا حوزه (به استثنای هموندانی که خود شخصاً در مجمع. حضور یافته‌اند). مأموریت و هزینه‌ی سفرچنین نماینده‌ای از سوی هموندان آن حوزه. یا منطقه پرداخت می‌شود و در پایان مجمع عمومی این مأموریت پایان می‌یابد.
٢۶- اگر نماینده‌ی حوزه یا منطقه‌ای از پیش (یعنی به اطلاع و تأیید کسانی که نماینده‌ی آنهاست) خود را نامزد پذیرش مسئولیت‌هایی در هیئت کارداران کرده باشد، می‌تواند از رأی جمعی خود (Block vote) در انتخابات استفاده کند.
٢٧-مجمع عمومی از صلاحیت نهایی برخوردار است و می‌تواند بدون در نظر گرفتن درصد هموندانی که با خود و یا از طریق نماینده‌شان حضور دارند کارهای خود را آغازکند
٢٨-اگر درصد حاضران کمتر از چهل باشد، همه‌ی تصمیمات باید به تصویب دو سوم هموندان مجمع عمومی رسیده باشد و در غیر این صورت تصویب هر تصمیم یا قطعنامه با یک اکثریت ساده کافی است.
٢٩- هیئت دبیران یا کارداران از سوی همه‌ی هموندان یا مستقیماً و یا غیر مستقیم انتخاب می‌شوند با اکثریت ساده اما بادر نظر گرفتن ماده٢٨
٣٠- در شرایط انتخابات مستقیم (غیر پستی) هیئت کارداران از میان کسانی که خود را قبل از تشکیل مجمع عمومی نامزد کرده‍اند، انتخاب می‌شوند.
٣١- در شرایط انتخابات پستی، درخواست پیشنهاد نام نامزدها حداقل چهار ماه قبل از تاریخ انتخابات توسط هیئت کارداران اعلام می‌شود و فهرست نهایی و کامل نامزدها حداقل دو ماه قبل از انتخابات تکمیل و اعلام و برای هموندان فرستاده می‌شود.
٣٢- رأی‌گیری برای انتخابات حداقل سه و حداکثر پنج مسئول انجام می‌شود. مسئولان عبارتند از: رئیس (President) نایب رئیس (Vice President) که مسئول هماهنگ کردن کارهای انجمن و کمیته‌های انجمن جهانی قلم است، منشی جهانی، منشی داخلی و خزانه‌دار.
٣٣- کارداران برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
٣۴-هموندان هیئت کارداران می‌توانند خود را برای دو دوره‌ی پیاپی نامزد کنند و انتخاب شوند. محدودیتی برای نامزد شدن مجدد پس از گذشت یک دوره که شخص در سمت مسئولیت نباشد وجود نخواهد داشت.
٣۵- در صورتی که بیشتر از پنج نفر خود را نامزد نکرده باشند، همان پنج نفر به عنوان هیئت کارداران تأیید خواهد شد.
٣۶- کارداران انتخاب شده می‌توانند بین خود مسئولیت‌ها را تقسیم کنند.
٣٧- کارداران انتخاب شده در برابر امور انجمن مسئولیت مشترک دارند و در تمام طول مدت دو سال مسئول باقی خواهند ماند. (یعنی هموندان انجمن هر گاه که به هیئت کارداران رأی دادند نمی‌توانند رأی خود را در آن دوره‌ی مسئولیت پس بگیرند).
٣٨- هیچ یک از هموندان کارداران نمی توانند بدون تصویب هیئت کارداران استعفا دهند.
٣٩- در صورتی که عده‌ی مسئولین به دلیل فوت یا استعفای تصویب شده به کمتر از سه نفر کاهش یابد بلافاصله انتخاب کارداران جدید تحت نظر هموندان باقی مانده‌ی هیئت کارداران انجام خواهد شد.
۴٠- اگر رئیس هیئت کارداران استعفا داد و یا درگذشت نایب رئیس مسئولیت‌های او را به عهده خواهد گرفت. اگر سمت دیگری بدون مسئولیت باقی ماند مسئولیت‌های او را هموند دیگری از هیئت کارداران می‌تواند به عهده گیرد و این علاوه بر مسئولیت‌های خودآن هموند خواهد بود.
۴١- هیئت کارداران به صورت گروهی عمل می‌کند و می‌کوشد که در نوع تصمیم‌گیری به اتفاق نظر دست یابد. در صورت بروز اختلاف حل نشدنی اگر تعداد آراء زوج بود، رئیس هیئت کارداران رأی قطعی خواهد داشت.

۴۲- خزانه‌دار، دخل و خرج و حساب‌های بانکی انجمن را نگاهداری خواهد کرد و شخصاً مسئول کسری یا عدم کسری یا عدم موازنه‌ی دخل و خرج و قرض‌های غیر معقول یا ناموجه خواهد بود که ممکن است در طول مسئولیت او در حساب انجمن جمع شده باشد. برای نگاه داشتن موازنه‌ی بین درآمدها و هزینه‌ها، خزانه‌دار می‌تواند هنگامی که پولی برای هزینه پیشنهاد شده‌ای در حساب نیست و همه کوشش‌ها برای گرفتن اعانه و کمک‌های مالی به نتیجه نرسیده، پرداخت آن هزینه را وتو کند

تأمین مالی، ارتباط، تغییرات اساسنامه‌ای و انحلال

۴۳- انجمن مجاز است و باید در پی گرفتن هر نوع کمک مالی و اعانه از اشخاص و نهادهای مستقل باشد به شرط آن که هیچ گونه پیش شرطی برای دریافت آن مبلغ وجود داشته باشد.
۴۴-هرگونه تغییری در اساسنامه در صورتی که رأی‌گیری به وسیله‌ی پست انجام شود باید به تصویب دو سوم هموندان برسد و درصورتی که رأی‌گیری در مجمع عمومی انجام گیرد باید به تصویب ٧۵ در صد هموندان حاضر در جلسه برسد. چنانچه مجمع عمومی با سه ماه اطلاع قبلی تنها جهت تغییر اساسنامه تشکیل شود دو سوم آراء هموندانی که مستقیمیا غیر مستقیم رأی داده‌اند کافی خواهد بود.
۴۵- هیئت کارداران موظف است اگر تقاضای تشکیل مجمع عمومی اضطراری از طرف چهل درصد هموندان برسد مجمع عمومی اضطراری را در ظرف شش ماه تشکیل دهد.
۴۶- برای منحل کردن انجمن قلم ایران در تبعید، مجمع عمومی با سه ماه اطلاع قبلی تشکیل و دو سوم هموندان حاضر در جلسه باید برای انحلال انجمن و پایان دادن به فعالیت‌های انجمن رأی دهند.

منشور انجمن جهانی قلم

منشور انجمن قلم بین المللی بر مبنای قطعنامه هایی که در کنگره های بین المللی به تصویب رسیده اند تدوین شده است. این منشور شامل اصول زیر است و انجمن قلم بین المللی نماینده و مدافع آن هاست.

۱ – ادبیات مرز کشوری و ملی نمی شناسد و حتی در مواقع بروز تنش های سیاسی چه در عرصه کشوری و چه در عرصه جهانی بایستی ارزش همگانی بشریت محسوب شوند.

۲ – آثار هنری، میران همگانی بشریت اند و در هر وضعیتی، خصوصا هنگام بروز جنگ ها بایستی از گزند هوی و هوس و سودای ملی و سیاسی محفوظ بمانند.

۳ – اعضای انجمن قلم بین المللی موظفند همواره و در همه جا با تمام نیروی خود برای حسن تفاهم و احترام متقابل بین اقوام و ملل بکوشند. اعضای انجمن قلم بین المللی موظفند علیه کینه توزی نژادی، طبقاتی و ملی مبازره کنند و به خاطر ایدآل زندگی در دنیای صلح و دوستی از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.

۴ – انجمن قلم بین المللی، مدافع اصل تبادل آزادانه اندیشه و نظرات در عرصه ملی و در عرصه بین المللی است. اعضای انجمن موظفند علیه هر نوع ممانعت و یا جلوگیری از آزادی بیان اندیشه در کشورشان، در جامعه ای که در آن به سر می برند و در سراسر جهان مبارزه کنند.

انجمن قلم بین المللی، مدافع آزادی مطبوعات است و با هر نوع سانسور مستبدانه در دوران صلح مخالف است. این انجمن بر آن است که انتقاد آزادانه از حکومت ها، از تاسیسات اداری و مؤسسات و نهادها، برای پیشرفت لازم در جهان و دستیابی به نظام سازمان یافته سیاسی و اقتصادی شکوفان تر، ناگزیر و بسیار ضروری است. و چون آزادی، خویشتن داری داوطلبانه را نیز در برمی گیرد، اعضای این انجمن متعهد می شوند علیه سوء استفاده از آزادی مطبوعات، مانند انتشار مطالب دروغ، جعل و دستکاری های عمدی و تحریف واقعیات به منظور هدف های شخصی و سیاسی، مقابله کنند.

 

۱۰۷