شادباش نوروزی؛ کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید

0
130

نوروزتان پیروز

فریاد دادخواهی شما در گوش جهان پیچیده است

 

در بهاری که میرسد از راه

به پرستو

            به گل

                    به سبزه درود

کارنامه تیرۀ جمهوری اسلامی، نشانه تباهیِ۴۰ ساله است. نشانه سرکوب آزادی و خفه کردن هر صدای برحق و مردمی ست. مردم جامعۀ ما در تمام سال های سلطۀ این رژیم، یک لحظه نیز نبوده است که روی آرامش و خوشی و رفاه و آزادی را ببینند، و با وجود همۀ دشواری ها، یک آن نیز نبوده است که به دفاع از عزت انسانیِ زندگی و شرفِ آزادی برنیایند.

زیستن، نیازمند تنفس هوای پاک است. زندگی تنها در فراگرد سازندۀ انسانی خود معنا دارد و شکوفا می شود. تلاش انسان برای بهتر زیستن، تلاش برای آزاد بودن و اختیار داشتن است. جمهوری اسلامی، این حقیقت را برنمی تابد و به آن گردن نمی گذارد. این رژیم در ۴۰ سالِ گذشته، همواره روزگار را بر مردم جامعه ما تلخ کرده است و در کنار تحمیل فقر و بیماری و تنگ کردن همه شرایط هستی، در کنار تحمیل حجاب اجباری، سرکوب هر نشانه از شادی و سرور، و سرک کشیدن به حریم خانه و زندگی مردم و آزار و اذیت مدام، زبان مردم را نیز مدام بسته و سد راه بیان حقایق زندگی و اعتراض به سرکوب خواست های برحق همگانی بوده است.

در طول این سال ها، کم نبوده اند نشریات و کتاب های توقیف شده، بستن نهادهای دمکراتیک و مدافع آزادی، فشار همه جانبه بر هرگونه دادخواهی و تشکل و نهاد مدافع حقوق عمومی، سرکوب مبارزات برابری خواهی زنان، سرکوب حق خواهی مردم کار و زحمت، زندانی کردن و آدم ربائی اهل قلم و توطئه برای کشتار دسته جمعی آنها، کشتن انسان هائی که زبانشان گویش درد و رنج و صدای در گلومانده مردم بوده است،  ربودن و خفه کردن و کشتن نویسندگان فعال در کانون نویسندگان و کشتن نویسندگان و هنرمندان مدافع آزادی اندیشه و بیان و حتی زندانی کردن و خانه نشین کردن وکلای مدافع نویسندگان و آزادیخواهان.

جامعه ما ۴۰ سال همۀ بلاهای حاصل از تبه کاری این رژیم را از سرگذرانده، و با وجود انبوهِ سرکوب و زندان و کشتار، اما هرگز از پا ننشسته و دست از دادخواهیش برنداشته است.

اعتراض و مبارزۀ مردم جامعه ما در این همه سال، نشان داده است که این رژیم آزادی کُش و نامردمی را نمی خواهند و در مقابل همۀ سیاست های تباه کننده آن،  در برابر همه دزدی ها و سرکوب ها و محروم سازی ها و آدم کشی هایش ایستاده اند.

آخرین نشانۀ اعتراض مردم ایران در برابر همۀ بلاهای حاصل از این رژیم، خیزش عظیم دی ماه امسال بوده است که در ابعاد گسترده ای در بسیاری از شهرها، نشانۀ ناخشنودی همگانی از این ستم ها و این رژیم مستبد است.

این خیزش همچنان ادامه دارد و مردم جامعه ما به شکل های گوناگون به مبارزه خود ادامه می دهند.

اینک در آستانه سال نو خورشیدی، در درگاه بهار و در  آستانۀ روز نو، حرکت برای بنای دنیای آزاد و سرزمین شکوفائی که نیروی انسان بتواند در آن به رؤیای دنیای نو و آزاد تحقق بخشد نوید تازه ای ست. مردم ایران در پی آنند که نقطه پایانی بر این ستم و آزادی کُشی ۴۰ ساله بگذارند و جامعه را از شر این تبهکاران رها کنند.

کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید»، این دو نهاد به هم پیوستۀ مدافع آزادی اندیشه و بیان که یکی در گستره درونی جامعه و رو به داخل و دیگری در بُعد جهان و رو به بیرون فعال هستند، می کوشند تا در دفاع بی قید و شرط از آزادی اندیشه و بیان، صدای مردم را در مقابل بیداد این رژیم  به گوش همۀ جهان برسانند و در دفاع از حقانیت این مبارزه رهائی بخش یار و همراه باشند.

کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» در برابر همه جان های آزاد که در طول این سال ها در دفاع از شرف انسانی و گویائی رنج ها، هستی خود را داده اند سر خم می کند و یاد همه آنان را در بهار و روزگار نو زنده می دارد.

 

بهاران خجسته باد

روزگار نو بر شما شاد باد

به امید دنیائی آزاد و فارغ از هرگونه ستم

هیئت دبیران

کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید»

بهار ۱۳۹۷ خورشیدی

***

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here