ناصر فرداد /خامنه ای در تُف شیطان

0
6
خامنه ای در تُف شیطان
ای عفریت زشت خوی
تو می روی
نه معجونی از اوراد و عقاقیر ابلیس
نه جوشیدۀ مغز مار و جمجمۀ بوزینه گانت
نه زاده شدن هیولا از دندۀ عجوزه گانت
هیچ اثر نخواهد کرد.
و نیزۀ سپاهیان تاریکت
هیچ
در تن خورشید
میسر نخواهد شد.
دیدی که پیش گویی ساحره گان رخ داد، ای سخیف؟!
گوش کن جنبش برگ ها را
این وهم تو نیست
جنگل اوهام است
که به سوی کاخ تو می آید!
نزول تو
ای شریر
در تف و لای و لجن ،
و نه خورشید در خلیج شب
قطعی ست.
ناصر فرداد

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here