بیانیۀ انجمن قلم ایران«در تبعید»دربارۀ نویسندگان، شاعران و هنرمندان افغانستان

0
15

 

 

 

 

انسان های آگاه، نهادهای بشردوست و کنشگران فرهنگی دنیا،

چنان که همگی آگاهیم مردم افغانستان امروز گرفتار استیلای یک رژیم سرکوبگر مذهبی اند که تمام حقوق مدنی انسانها و همه جلوه های آزادی و روشن اندیشی را به مسلخ می برد. حقوق بنیادین زنان لگدمال می گردند و صداهای معترض در گلو خفه می شوند. میلیون ها انسان آزاده به ناچار جلای وطن می کنند و برای گریز از این جهنم غیر قابل وصف، با پذیرش هزاران خطر سر به کوه و بیابان می نهند تا شاید در سرزمینی دیگر پناهی بجویند. ما با درک این شرایط خطیر و حساس عمیقا نگران وضعیت نویسندگان، شاعران، روزنامه نگاران و هنرمندانی هستیم که همواره در صف مقدم آگاه گری و فرهنگ سازی جنگیده و از این رو همیشه مورد کینه و نفرت بنیادگرایان دینی و مروجان خشونت بوده اند. امروز که جامعه جهانی و مردم بشردوست دنیا به یاری مردم ستمدیده افغان می شتابند ما، هیئت دبیران انجمن قلم ایران در تبعید، در همبستگی با یاران خود در افغانستان، مصرانه از شما می خواهیم که در تلاش بشردوستانه خود جهت امداد پناهندگان و جان های در خطر ، جایگاه ویژه ای را به اهل قلم و هنرمندان افغان اختصاص دهید. این انسان های فرهیخته نه تنها در ردیف اول انتقام گیری کور طالبان اند بلکه هر نوع امید به شکفتن آزادی، فرهنگ، دمکراسی و ترقی خواهی در فردای افغانستان از مجرای حفظ و حمایت آنان می گذرد.

 زنده باد همبستگی جهانی در مقابله با بنیادگرایی دینی

زنده باد آزادی

هیئت دبیران انجمن قلم ایران در تبعید

پی نوشت: ما به پیوست لیست نام های کنشگران فرهنگی در معرض خطر فوری افغان را افزوده ایم که در اختیار دولت های پناهنده پذیر، نهادهای بشردوست و سازمان های حمایت از پناهندگان و مهاجران قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here