بیانیه­ ی انجمن قلم ایران در تبعید  در همبستگی با مبارزات مردم ایران

0
5

 

 

 

 

اعتراضات گسترده مردمی در آبادان در واکنش به فاجعه متروپل و همبستگی فراگیر مردم دادخواه ایران با ستم کٌشتگان آبادان، یک بار دیگر نفرت و بیزاری مردم مبارز میهن مان از کلیت رژیم اسلامی حاکم بر ایران و بربریت و انسان ستیزی این نظام سراپا فاسد را برملا کرد.  دیدار وزیر اطلاعات با فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران و اجماع بر “هم افزایی” نیروی سرکوب و هماهنگی بیشتر بین بخش های مختلف این مافیای قدرت و ثروت، نشان از هراس مرگبار سران رژیم از توسعه مبارزات مردمی و سرنگونی این نظام ضد بشری دارد.

بسیج نیروهای نظامی برای سرکوب مردمی که در سوگ کشتگان خود می گریند، به رگبار بستن مردمی که از بی آبی، گرانی، بیکاری و تهیدستی به جان آمده اند، دستگیری و قلع و قمع رهبران کارگری، فعالان جنبش دانشجویی، معلمان، زنان و بازنشستگان، همه بر استمرار  سیاست قتل عام درمانی گواهی می دهند. جنبش وسیع و همگانی دی ماه ۱۳۹۶ و تکرار اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸، اعتصابات گسترده کارگری و اعتراضات معلمان و زنان، خیزش مردم جنوب در اعتراض به سرکوب و فقر خانمانسوز تنها شعله های خردی از آتش نهفته خشم مردمی از نظامی است که در ۴۴ سال حیات ننگین خود، هر سال بیش از پار، با فساد، سرکوب، ترویج جهل و خرافه و جنگ افروزی، موجب ویرانی اقتصادی، فرهنگی و زیست بوم میهن ­مان شده است.

انجمن قلم ایران در تبعید، چونان همیشه، با ابراز همدلی و همبستگی عمیق با ستمدیدگان و سرکوب شدگان و خانواده های داغدار، از حق بی قید و شرط مردم به جان آمده در اعتراض، سازماندهی جمعی، و در نهایت، از حق غیر قابل تردید مردم در تغییر وضع فاجعه بار کنونی و پی افکندن یک نظام مردمی از طریق سرنگونی مافیای حاکم بر سرزمین مان دفاع می کنند. ما هم صدا و همگام با مردم آبادان و اهواز و همه مردم آزادیخواه ایران، تا تحقق آزادی و عدالت اجتماعی در سرزمین مان استوار ایستاده ایم.

انجمن قلم ایران در تبعید

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here