کابوس، شعری از حسن حسام

0
7

 

کابوس

          حسن حسام

مست و پیروز

شکُفته از دل ِبهمن،

                        رقصان و سرشار

رفتیم تا بیاساییم

اما به ناگهان؛

               در آن صبح ِخونین،

با صدای تک تیر ها،

خواب آلوده از جا پریدیم !

ستاره های به خاک افتاده

روزنامه ها را خونین کرده بودند

خیاط خانه ها

به پستوی مساجد

کوچ کرده بودند

                   و تندتند کفن می دوختند

قاریان سرآسیمه

                    در رواقِ مساجد  

                                       در بقعه ها

                                                         در گورستان های نوساز

ودر غَسال خانه ها

سوره ی یاسین والقرآن الحکیم می خواندند

عمامه ها، عمامه ها

                        سفید و سیاه ،

 یکسر طناب دار شدند

در کوچه های قُرُق شده

در خیابان های پیروز

امید مردمانِ ظفرمند ،

با بانگ هیابانگِ الله واکبر

آتش گرفته بود،

و درکشتارگاه های مقدس ،

بیداد،

       داد را می خورد!

میدان ها ،

             اما،

                و همچنان،

سرشار از هیاهو بود

                       با مشت ها و دهان ها

رقصان

۲۱/۰۲/۲۰۲۳ پاریس

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here