اطلاعیه پایانیِ نشست همگانی کانون نویسندگان ایران (در تبعید) و انجمن قلم ایران (در تبعید) ۱۹ و ۲۰ اوت (آگوست) ۲۰۲۳

0
18
Ist möglicherweise ein Bild von Text
اطلاعیه پایانیِ نشست همگانی
کانون نویسندگان ایران (در تبعید) و انجمن قلم ایران (در تبعید)
۱۹ و ۲۰ اوت (آگوست) ۲۰۲۳
نشست همگانی کانون نویسندگان ایران (در تبعید) و انجمن قلم ایران
(در تبعید)، دو نهادِ همبستۀ مدافع آزادی اندیشه و بیان در روزهای ۱۹
و ۲۰ آگوست برگزار شد و جمعی از اعضای این دو نهادِ همبسته،
برای سازماندهیِ مبارزه با سرکوب و آزادیکُشیها و دفاع از آزادی
اندیشه و بیان و مبارزات آزادی‌خواهانۀ مردم ایران در برابر
جمهوری اسلامی گرد هم آمدند و با بررسی کارکرد دوره دوساله
پیشین و تدوین راهبردی سیاستهای آیندۀ، انتخاب هیأت دبیران و تدوین
قطعنامه درباره مبارزات مردم ایران و آزادی زندانیان سیاسی به کار
خود پایان دادند.
گزارش نشستها، متن قطعنامه و نام هیأتهای دبیران هر دو نهاد پس از
تهیه و تنظیم، به زودی منتشر خواهد شد.
هیأت رئیسه نشستها
شادیار عمرانی، علی کامرانی، عباس سماکار
۲۱ اوت (آگوست) ۲۰۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here