بیانیه ی کانون نویسندگان ایران (در تبعید) و انجمن قلم ایران (در تبعید) / غزه و جنایت جنگی

0
11

غزه و جنایت جنگی

در حالی که بیش از سه هفته از بمباران نوار غزه می گذرد، بیش از ۱۵۰۰ کودک فلسطینی و بیش از ۶۰۰۰ شهروندِ غیرنظامی غزه، جان خود را از دست داده اند. جراحی هزاران کودک زخمی فلسطینی بدون استفاده از داروی بیهوشی، از دیگر پیامدهای این جنگ خانمان برانداز است که میان دو نیروی به غایت ارتجاعی؛ از یک سو دولت آپارتاید اسرائیل و از دیگر سو، سازمان جنایتکار و اسلامی حماس در جریان است که تنها جان انسان های بیگناه و بی دفاع را می ستاند.
سرگردانی و محرومیت بیش از ۱۵۰۰۰ مجروح بمباران های جاری توسط اسرائیل، رانده شدن اجباری بیش از یک میلون نفر به جنوب غزه، تخریب هزاران سرپناه مردم، بدون دسترسی داشتن به دیگر نیازهای روزمرۀ زندگی، قطعِ آب، برق، دارو، خوراکی و خطر واگیریِ همگانیِ بیماری ¬های عفونی، فاجعه هایی انسانی هستند که باید با اراده ای جهانی به مقابله با آن برخاست. مهمتر از همه، برقراری شدیدترین سانسورها در بارۀ پیامدهای غیر انسانی و زیست محیطیِ این بمباران ها و کشتار بیرحمانه در این منطقه است که هرگز با بهانۀ طرفداری مردم این منطقه از نیروهای واپسگرای حماس و از سیاست¬های جنایتکارانۀ جمهوری اسلامی، توجیه پذیر نیستند. بی تردید، اگر شمه ای از آنچه که در بالا برشمردیم، نسبت به هر کشور مدعی دمکراسی اعمال می شد، رسانه های جریان سلطه، هوار می کشیدند و فریادشان گوش فلک را کر می کرد.
کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید»، بنا بر منشور و اساسنامۀ خود، یعنی دفاع بی قید و شرط از آزادی اندیشه و بیان، همراه با مردم آزادیخواه جهان و با تکیه بر وجدان های بیدار و آگاهِ جهانیانِ اعتراض خود را به سیاست های جنگ افروزانۀ اسرائیل و حماس و پشتیبانان آنان اعلام و کشتار بیرحمانۀ مردم بی دفاع را محکوم می کنند.
ما از همگان می خواهیم که با اعتراض های خود در سراسر گیتی، مانع تداوم جنگ شده و جنگ طلبان را از جنایت علیه بشریت باز دارند.

کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید»

۲۸ اکتبر ۲۰۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here