باقر مؤمنی نویسنده و پژوهشگر تاریخ، در تبعید چشم از جهان فروبست!

0
18
باقر مؤمنی نویسنده و پژوهشگر تاریخ، در تبعید چشم از جهان فروبست!
باقر مؤمنی، از هموندان نخستین کانون نویسندگان ایران، نویسنده و پژوهشگر ژرف اندیشِ تاریخ و مترجم آثار نویسندگان برجسته جهان، روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ در پاریس، این جهان را واگذاشت و رفت.
در عمر ۹۷ ساله و پربار او، پیکار در راه آزادی و عدالت اجتماعی، حرکت پویا و پیگیر در مبارزات مستقیم سیاسی و ایستادگی در برابر هرگونه سرسپردگی سیاسی و اجتماعی، جایگاهی برجسته دارند.
سرنگونی رژیم دیکتاتوری شاه، عروج جمهوری پلید اسلامی بر تخت قدرت، و فرورفتن جامعۀ ما در دوران تاریک و سلطۀ نابکارانه سران درنده خوی حاکم، اراده و توان او را در مبارزه علیه رژیم نکبتبار اسلامی افزون و افزون تر کرد و از او الگویی برای ایستادنِ تمام قد در پشتیبانی ازفرودستان جامعه و دل بستن به زیبایی های زندگی ساخت. حضورش در مبارزه و حرکت های اعتراضی، کار پیگیر و ارزشمند پژوهشی تاریخ، نقد بیداد اسلامی و سرکردگان مذهبی، نقد متون قرانی و نوشتار اسلام شناسان، شرکت در حرکت های اعتراضی تبعیدی، نمونه و آموزۀ ارزشمندی برای جوانان و سالمندان به شمار می آمد. باقر مؤمنی دانش آموختۀ دورهٔ دکترای حقوق از دانشگاه سوربون پاریس بود و در همین شهر نیز، دیده از جهان فروبست.
یاد این هموند و یار دیرین کانون نویسندگان ایران و پشتیبان مردم ستمدیده و عدالت خواهِ جامعۀ ما و جهان، مانا باد!
کانون نویسندکان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» درگذشت باقر مؤمنی را به خانواده و نزدیکان او و به همۀ مبارزان راه آزادی و دادگری اجتمایی و مردم ایران تسلیت می گویند.
کانون نویسندگان ایران «در تبعید»
انجمن قلم ایران «در تبعید»
۲۰ نوامبر ۲۰۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here