کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۹ دی تا ۶ بهمن ۱۴۰۲)

گزارش کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۹ دی تا ۶ بهمن ۱۴۰۲)* بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق...