کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)

    کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق...

کانون نویسندگان ایران خبر/ حمایت نویسندگان از مردم غزه و انصراف از جوایز انجمن قلم آمریکا؛ مراسم اهدای جوایز لغو شد.

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran خبر حمایت نویسندگان از مردم غزه و انصراف از جوایز انجمن قلم آمریکا؛ مراسم اهدای جوایز لغو شد. مراسم اهدای جوایز انجمن قلم آمریکا در پی انصراف نویسندگان در اعتراض به موضع این انجمن در مورد حمله‌ی اسرائیل به غزه لغو...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran  گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳)

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran   گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت(۱۷ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۳)

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت(۱۷ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۳) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار...

کانون نویسندگان ایران /گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۰ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۳)

کانون نویسندگان ایران گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۰ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۳) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار هیچ...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran  گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲ فروردین ۱۴۰۳)

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran  ·  گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲ فروردین ۱۴۰۳) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۰ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۲)

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۰ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۲) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran   گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۲ تا ۲۹ دی ۱۴۰۲)

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran   ·  گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۲ تا ۲۹ دی ۱۴۰۲) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۵ تا ۲۲ دی ۱۴۰۲

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran    گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۵ تا ۲۲ دی ۱۴۰۲) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran  گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۸ تا ۱۵ دی ۱۴۰۲)

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۸ تا ۱۵ دی ۱۴۰۲) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در...