منشور انجمن قلم ایران (در تبعید)

armمنشور انجمن قلم بین المللی بر مبنای قطعنامه هایی که در کنگره های بین المللی به تصویب رسیده اند تدوین شده است. این منشور شامل اصول زیر است و انجمن قلم بین المللی نماینده و مدافع آن هاست.

۱ – ادبیات مرز کشوری و ملی نمی شناسد و حتی در مواقع بروز تنش های سیاسی چه در عرصه کشوری و چه در عرصه جهانی بایستی ارزش همگانی بشریت محسوب شوند.

۲ – آثار هنری، میراث همگانی بشریت اند و در هر وضعیتی، خصوصا هنگام بروز جنگ ها بایستی از گزند هوی و هوس و سودای ملی و سیاسی محفوظ بمانند.

۳ – اعضای انجمن قلم بین المللی موظفند همواره و در همه جا با تمام نیروی خود برای حسن تفاهم و احترام متقابل بین اقوام و ملل بکوشند. اعضای انجمن قلم بین المللی موظفند علیه کینه توزی نژادی، طبقاتی و ملی مبازره کنند و به خاطر ایدآل زندگی در دنیای صلح و دوستی از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.

۴ – انجمن قلم بین المللی، مدافع اصل تبادل آزادانه اندیشه و نظرات در عرصه ملی و در عرصه بین المللی است. اعضای انجمن موظفند علیه هر نوع ممانعت و یا جلوگیری از آزادی بیان اندیشه در کشورشان، در جامعه ای که در آن به سر می برند و در سراسر جهان مبارزه کنند.

انجمن قلم بین المللی، مدافع آزادی مطبوعات است و با هر نوع سانسور مستبدانه در دوران صلح مخالف است. این انجمن بر آن است که انتقاد آزادانه از حکومت ها، از تاسیسات اداری و مؤسسات و نهادها، برای پیشرفت لازم در جهان و دستیابی به نظام سازمان یافته سیاسی و اقتصادی شکوفان تر، ناگزیر و بسیار ضروری است. و چون آزادی، خویشتن داری داوطلبانه را نیز در برمی گیرد، اعضای این انجمن متعهد می شوند علیه سوء استفاده از آزادی مطبوعات، مانند انتشار مطالب دروغ، جعل و دستکاری های عمدی و تحریف واقعیات به منظور هدف های شخصی و سیاسی، مقابله کنند.