منشور انجمن قلم ایران (در تبعید)

armمنشور انجمن قلم بين المللی بر مبنای قطعنامه هايی که در کنگره های بين المللی به تصويب رسيده اند تدوين شده است. اين منشور شامل اصول زير است و انجمن قلم بين المللی نماينده و مدافع آن هاست.

۱ – ادبیات مرز کشوری و ملی نمی شناسد و حتی در مواقع بروز تنش های سياسی چه در عرصه کشوری و چه در عرصه جهانی بايستی ارزش همگانی بشريت محسوب شوند.

۲ – آثار هنری، ميران همگانی بشريت اند و در هر وضعيتی، خصوصا هنگام بروز جنگ ها بايستی از گزند هوی و هوس و سودای ملی و سياسی محفوظ بمانند.

۳ – اعضای انجمن قلم بين المللی موظفند همواره و در همه جا با تمام نيروی خود برای حسن تفاهم و احترام متقابل بين اقوام و ملل بکوشند. اعضای انجمن قلم بين المللی موظفند عليه کينه توزی نژادی، طبقاتی و ملی مبازره کنند و به خاطر ایدآل زندگی در دنيای صلح و دوستی از هيچ کوششی فروگذاری نکنند.

۴ – انجمن قلم بين المللی، مدافع اصل تبادل آزادانه انديشه و نظرات در عرصه ملی و در عرصه بين المللی است. اعضای انجمن موظفند عليه هر نوع ممانعت و يا جلوگيری از آزادی بيان انديشه در کشورشان، در جامعه ای که در آن به سر می برند و در سراسر جهان مبارزه کنند.

انجمن قلم بين المللی، مدافع آزادی مطبوعات است و با هر نوع سانسور مستبدانه در دوران صلح مخالف است. این انجمن بر آن است که انتقاد آزادانه از حکومت ها، از تاسيسات اداری و مؤسسات و نهادها، برای پيشرفت لازم در جهان و دستيابی به نظام سازمان يافته سياسی و اقتصادی شکوفان تر، ناگزير و بسيار ضروری است. و چون آزادی، خويشتن داری داوطلبانه را نيز در برمی گيرد، اعضای اين انجمن متعهد می شوند عليه سوء استفاده از آزادی مطبوعات، مانند انتشار مطالب دروغ، جعل و دستکاری های عمدی و تحريف واقعيات به منظور هدف های شخصی و سياسی، مقابله کنند.