هیات دبیران انجمن قلم ایران (درتبعید)

نشست همگانی انجمن قلم ایران (در تبعید) به تاریخ دهم و یازدهم نوامبر ۲۰۱۸ در فرانکفورت برگزار شد.

در این نشست، سیاوش میرزاده، علی کامرانی و شهروز رشید به عنوان هیئت دبیران جدید انجمن برگزیده شدند.

سیاوش میرزاده:

siawooshan@gmail.com

علی کامرانی:

ali-kamrani@t-online.de

شهروز رشید

s.rashid@web.de

*

نشست همگانی انجمن قلم ایران (در تبعید) به تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۶ در فرانکفورت برگزار شد.

در این نشست، سیاوش میرزاده، علی کامرانی و ناصر پیمان به عنوان هیئت دبیران جدید انجمن برگزیده شدند.

سیاوش میرزاده:

siawooshan@gmail.com

علی کامرانی:

ali-kamrani@t-online.de

ناصر پیمان:

pejmnass@sunrise.ch

************

نشست همگانی انجمن قلم ایران (در تبعید) به تاریخ ٩ ژوئن ۲٠۱٣ در استکهلم برگزار شد.

در این نشست که بی درنگ پس از برگزاری نشست همگانی «کانون نویسندگان ایران در تبعید» برگزار شد، نخست، گزارش گروه دبیران ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت و سپس نشست به ارزیابی پیشنهادهای جمعی، برای فعالیت گسترده تر در سطح جهانی و همکاری بیش تر با کانون نویسندگان ایران (در تبعید) پرداخت.

همان گونه که همگان می دانند دو نهاد «کانون نویسندگان ایران در تبعید» و «انجمن قلم ایران در تبعید»، در راستای دفاع همه جانبه از آزادی اندیشه و بیان فعالیت می کنند و هرکدام درعرصه ویژه ای کارکرد دارند. در واقع این دو نهاد، یکی در عرصه حضور مردم ایران و دیگری در زمینه حضور مردم جهان و در پیوند و همکاری با نویسندگان کشورهای دیگر جهان و پن جهانی، به دفاع از آزادی اندیشه و بیان می پردازند.

از این رو طرح پیشنهادهایی برای فعال تر شدن بیشتر انجمن قلم ایران (در تبعید) در این شرایط،، به ویژه می تواند در بازتاب جهانی سرکوب آزادی ها در جمهوری اسلامی موثر باشد و توجه نویسندگان و مردم جهان را به وضعیت خطیر آزادی ها در ایران جلب کند.

در پایان نشست نیز گروه دبیران انجمن قلم به شرح زیر انتخاب شد:

بهرام رحمانی، جواد اسدیان، ناصر پیمان و گلمراد مرادی.

گروه دبیران برگزیدۀ نشست همگانی در نخستین نشست خود، ضمن تنظیم گزارش نشست همگانی انجمن قلم ایران (در تبعید) به اعضا، به شرح زیر تقسیم کار کردند:

پرزیدنت: بهرام رحمانی

معاون پرزیدنت: جواد اسدیان

منشی های بین المللی: گلمراد مرادی و ناصر پیمان

پس از انتخابات، از سوی شرکت کنندگان در جلسه برای گروه دبیران تازه انجمن قلم ایران (در تبعید) آرزوی موفقیت شد و نشست همگانی به امید کوشش بیشتر در دفاع از آزادی اندیشه و بیان پایان یافت.

هیئت دبیران انجمن قلم ایران (در تبعید)

یکم جولای ۲٠۱٣